REGULAMIN XIX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFII STUDENCKIEJ:

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Regulamin dotyczy XIX Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej, zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162, pok. 61A, nr KRS 0000105339, zwane dalej „Organizatorem”.
1.3. Misją Konkursu jest umożliwianie studentom rozwoju w dziedzinie fotografii oraz odkrywanie talentów.
1.4. Konkurs składa się z Części Konkursowej oraz z Części Wystawowej, które będą się odbywały na terenie uczelni wyższych, m.in. w: Białymstoku, Gdańsku, Rzeszowie,  Warszawie oraz we Wrocławiu, oraz w innych lokalizacjach ogłoszonych przez Organizatora.
1.5 Konkurs odbywa się w terminie 10.03-30.03.2016 roku
1.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.5 niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.okfs.pl
1.7. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”, znajduje się pod adresem www.okfs.pl.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla studentów oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 28 roku życia. W Konkursie mogą brać udział doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni publicznych i prywatnych oraz szkół policealnych.
2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2.4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2.5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm)

ZASADY KONKURSU

3.1. Prace nadsyłane są w co najmniej jednym z podanych tematów:
Miasto (scenerie)
Emocje (portret)
Podróż (reportaż)
3.2. Uczestnik Konkursu może zgłosić w tematach „Podróż”, „Miasto”, „Emocje” maksymalnie po trzy zdjęcia, jednak w sumie nie więcej niż sześć zdjęć. W kategorii specjalnej uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie. Praca z kategorii specjalnej nie wlicza się do całościowego rachunku 6 zdjęć z pozostałych trzech kategorii.
3.3. Każde zdjęcie musi być przypisane jednemu z tematów Konkursu, określonych
w punkcie 3.1. niniejszego regulaminu i odpowiadać wskazanej kategorii (rodzajowi fotografii – „portret”, „reportaż”, „scenerie”).
3.3.a. Wyjątek stanowi kategoria specjalna, w której kategoria jest dowolna.
3.4. Zdjęcia muszą być dostarczone jednocześnie w dwóch formach: w formie klasycznej (odbitki w określonym w punkcie 3.5 rozmiarze oprawione w sztywne passe-partout) oraz w formie elektronicznej (obligatoryjnie w formacie JPG o rozdzielczości min. 1024 x 768 albo wyższej) dołączone przy wypełnianiu elektronicznego formularza.
3.5. Wymagania techniczne:
Zdjęcia muszą mieć wymiary 20x30cm
Passe-partout musi mieć maksymalne wymiary 30x40cm
Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250dpi
Każda praca musi być oprawiona w sztywne passe-partout, w celu ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami
oraz eksponowania treści i nadawania estetycznego wyglądu.
3.6. W lewym dolnym rogu passe-partout należy zamieścić wydruk wypełnionego paska z informacjami kolejno: Imię, Nazwisko, Kategoria, Tytuł.
3.7. Każdy Uczestnik wypełnia formularz uczestnika Konkursu, znajdujący się na stronie internetowej, w zakładce „Zgłoszenia” w wersji elektronicznej.
3.8. Po wypełnieniu formularzu i przesłaniu zdjęć w formie elektronicznej, zdjęcia
w formie klasycznej należy dostarczyć do jednej z wskazanych na stronie internetowej Organizatora siedzib Niezależnego Zrzeszenia Studentów do 30 marca 2017r., która znajduje się najbliżej uczelni Uczestnika Konkursu.
W przypadku wysłania zdjęć pocztą, wiążącą będzie data stempla pocztowego, zaś złożenia osobiście – data przyjęcia prac.
3.8a. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowego kanału dostarczania prac konkursowych w formie klasycznej, np. poprzez stronę internetową jednego z partnerów Konkursu. W takim przypadku, jeżeli Uczestnik korzysta ze strony Partnera, nie musi dostarczyć prac konkursowych w formie klasycznej osobiście/pocztą. Informacje dotyczące wcześniej wspomnianej sytuacji zostaną dookreślone przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu na stronie internetowej.
3.8b. Wybór sposobu dostarczenia prac przez uczestnika jest dowolny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia prac konkursowych, wynikającą z błędów powstałych w wyniku funkcjonowania systemów zewnętrznych.
3.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac w trakcie transportu lub w wyniku niedostatecznego zabezpieczenia ze strony autora.
3.10. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do Konkursu.
3.10a. Poprzez prace publikowane rozumie się:
• zdjęcia promujące wydarzenia komercyjne;
• zdjęcia reklamujące produkty oraz firmy;
• zdjęcia wykorzystywane w celu zarobkowym;
• zdjęcia wykorzystywane przed podmioty zewnętrzne;
• oraz inne, zinterpretowane przez Organizatora jako praca publikowana.
3.10b. Do udziału w Konkursie dopuszczalne są rozpowszechniane w Internecie prace, tzn zdjęcia umieszczane na prywatnych profilach w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest itd. oraz blogach.
3.10c. Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace niespełniające warunków zawartych w punktach 3.10-3.10b
3.11. Zdjęcia modyfikowane za pomocą programów komputerowych (za wyjątkiem retuszu fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość, tj. nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność; konwersji zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię, zastosowania zabiegów ciemni fotograficznej
w przypadku zdjęć zrobionych techniką tradycyjną) będą automatycznie odrzucone
z Części Konkursowej. W szczególności zabrania się stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
3.12. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych, wystawowych oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.
3.12.a. Organizator przekazuje wszystkie nadesłane zdjęcia z kategorii specjalnej do niekomercyjnego wykorzystania przez Firmę Instax.
3.13. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o udzieleniu nieodpłatnej licencji obejmującej wykorzystanie fotografii na takich polach eksploatacji jak wydawanie, rozpowszechnianie oraz odtwarzanie przesłanych fotografii drukiem oraz za pomocą jakiegokolwiek nośnika (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, CD-Rom) dla celów określonych w p. 3.12
3.13.a. Zgłoszenie zdjęć w kategorii specjalnej równoznaczne jest dodatkowo z udzieleniem zgody na wykorzystywanie zdjęć przez Firmę Instax przy działaniach wizerunkowych i promocyjnych.
3.14. Organizator będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do Utworu w zakresie określonym powyżej w ust. 3.13
3.15. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że utwór stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania fotografii.
3.16. W przypadku każdego użycia fotografii Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.

CZĘŚĆ KONKURSOWA

4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu Komisji Konkursowej.
4.2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
w proponowanym składzie (Organizator zastrzega, że skład może ulec zmianie):
Andrzej Zygmuntowicz
Waldemar Kompała
Krystyna Małgorzata Dołowska
4.3. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i zastrzega możliwość innego podziału nagród niż przewidziany, przy czym całkowita pula określona przez organizatora do 16.02.2015r. nie ulegnie zmianie.
4.4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 20 kwietnia – 5 maja 2016 r.
4.5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie Gali Finałowej – uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu w trakcie części Wystawowej w Warszawie, która odbędzie się w terminie między 15-29 maja 2016.
4.6. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.
4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia etapów regionalnych Konkursu na zasadach określonych w powyższym regulaminie. Miasta, w których odbędą się etapy regionalne Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Konkursu.
4.7a. Ogłoszenie wyników etapów regionalnych odbędzie się w terminie podanym przez regionalne oddziały Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz organizacje współpracujące, jednak nie później niż do 30 kwietnia 2016 r.
4.7b. O przydziale uczestnika do danego etapu regionalnego decyduje miasto, w którym znajduje się uczelnia, na której studiuje oraz odległość od ośrodków akademickich,
w których odbywają się etapy regionalne. Ostatecznego podziału dokonuje organizator.
4.7c. Wszystkie prace biorą udział w etapach regionalnych. Wyniki etapów regionalnych nie wpływają na rozstrzygnięcia w etapie krajowym Konkursu.
4.8 Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa uczelni laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.okfs.pl oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.

CZĘŚĆ WYSTAWOWA

5.1. Zdjęcia, nadesłane przez Uczestników Konkursu, zostaną zaprezentowane podczas co najmniej jednej wystawy, zorganizowanej w związku z Konkursem. Termin oraz miejsce wystawy zostaną podane przez Organizatora w terminie do 7 dni przed wystawą.
5.2. Organizator z przyczyn technicznych zastrzega sobie prawo do wywieszenia jedynie części nadesłanych zdjęć.

NAGRODY

6.1. Przewiduje się następujące nagrody:
I, II, III miejsce w kategoriach: Miasto, Emocje, Podróż
6.2. W przypadku serii zdjęć przyznana nagroda może dotyczyć jednego zdjęcia z serii bądź całej serii.
6.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w postanowieniach punktu 6.1 wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji Konkursowej.

ODBIÓR NAGRÓD I ZDJĘĆ

7.1. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze zwycięzcami i wyróżnionymi najpóźniej 3 dni przed Galą w celu poinformowania ich o wygranej.
7.2. Osoby nagrodzone i wyróżnione odbiorą nagrody podczas uroczystej Gali Finałowej, w czasie której będzie miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu.
7.3. Przy odbiorze nagród konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego status studenta.
7.4. W przypadku nieobecności osób nagrodzonych lub wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, przysługuje im prawo do odebrania przyznanych nagród wyłącznie w ciągu 15 dni od ogłoszenia wyników w siedzibie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
7.5. Zdjęcia zgłoszone przez Uczestników Konkursu podlegają zwrotowi po zakończeniu ostatniej wystawy w siedzibie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, lub innych siedzibach NZS wskazanych przez organizatora, za wyjątkiem nagrodzonych i wyróżnionych prac. Możliwy będzie jedynie osobisty odbiór prac w dni robocze do 15 czerwca 2017r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich stan lub zaginięcie po tym terminie.
7.6. Po upływie tego terminu nieodebrane prace przechodzą na własność Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
8.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).
8.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.okfs.pl oraz w siedzibie Organizatora.
8.4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator.
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.
8.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
8.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
8.8 Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator