REGULAMIN XXII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFII STUDENCKIEJ:

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
  1.1. Regulamin dotyczy XXII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej,
  zwanego dalej „Konkursem”.
  1.2. Organizatorem Konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły
  Głównej Handlowej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości
  162, pok. 64A, nr KRS 0000105339, zwane dalej „Organizatorem”.
  1.3. Misją Konkursu jest umożliwianie studentom rozwoju w dziedzinie fotografii
  oraz odkrywanie talentów.
  1.4. Konkurs składa się z Części Konkursowej oraz z Części Wystawowej, które
  będą się odbywały na terenie uczelni wyższych, m.in. w: Warszawie, Łodzi, Gdańsku,
  Poznaniu, Krakowie oraz we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach ogłoszonych
  przez Organizatora.
  1.5 Konkurs odbywa się w terminie 9.03.2020– 5.04.2020 roku.
  1.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu
  poza termin określony w pkt. 1.5 niniejszego regulaminu, o czym poinformuje
  Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.okfs.pl
  1.7. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”,
  znajduje się pod adresem www.okfs.pl.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  2.1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla studentów oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 28 roku życia. W Konkursie mogą brać udział doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni publicznych i prywatnych oraz szkół policealnych.
  2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2.5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie   danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm)

 1. ZASADY KONKURSU
  3.1. Tematem przewodnim XXII Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej
  są “Zmysły”.
  3.2. Prace nadsyłane są w co najmniej jednej z podanych kategorii:
  Portret
  Reportaż
  Ewentualna Kategoria Specjalna organizowana na życzenie Partnera Specjalnego
  3.3. Uczestnik Konkursu może zgłosić w każdej z podanych w pkt. 3.2 kategoriach
  maksymalnie po trzy zdjęcia, jednak w sumie nie więcej niż sześć zdjęć. W kategorii specjalnej uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie. Praca z kategorii specjalnej nie wlicza się do całościowego rachunku 6 zdjęć z pozostałych dwóch kategorii.
  3.4. Każde zdjęcie musi być przypisane jednej z kategorii Konkursu, określonych
  w punkcie 3.2. niniejszego regulaminu.
  3.4.a. Wyjątek stanowi kategoria specjalna, w której forma zdjęcia jest dowolna.
  3.5. Zdjęcia muszą być dostarczone w formie elektronicznej (obligatoryjnie w formacie JPG o rozdzielczości min. 1024 x 768 albo wyższej) dołączone przy wysyłanej wiadomości drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
  3.5.a. Niespełnienie warunków zapisanych w formularzu zgłoszeniowym, tj. niezapisanie
  w wiadomości mailowej w jej temacie danych według formuły: IMIĘ_NAZWISKO,
  a w treści wiadomości nazw poszczególnych zdjęć w formie: TYTUŁ_KATEGORIA
  skutkuje nieprzyjęciem zgłoszenia Uczestnika.
  3.6. Organizator oferuje wydruk zdjęć przesłanych przez uczestników konkursu w wymiarach 20×30 cm oraz oprawienie ich w sztywne passe-partout o wymiarach
  nie większych niż 30x40cm.

3.6a. Uczestnicy konkursu mogą samodzielnie wydrukować swoje zdjęcia,
oprawić je w czarne passe-partout o wymiarach 30x40cm oraz zamieścić wydruk
wypełnionego paska informacyjnego, którego wzór znajduje się na stronie
internetowej w zakładce „Zgłoszenia” i dostarczyć je do najbliższego oddziału
regionalnego.
3.6b. Uczestnicy konkursu, którzy chcą by to Organizator wydrukował ich zdjęcia,
są zobligowani do uiszczenia opłaty w wysokości 1zł za jedno zdjęcie w postaci
przelewu na konto, którego numer otrzymają po zgłoszeniu zdjęć do konkursu.
3.7. Wymagania techniczne dotyczące przesyłanych zdjęć:
Zdjęcia muszą mieć wymiary 20x30cm
Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250dpi
3.8. Każdy Uczestnik wypełnia formularz uczestnika Konkursu, znajdujący się na stronie internetowej, w zakładce „Zgłoszenia” w wersji elektronicznej.
3.9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Uczestnik
Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy
zgłoszonej do Konkursu.
3.9a. Poprzez prace publikowane rozumie się:
· zdjęcia promujące wydarzenia komercyjne;
· zdjęcia reklamujące produkty oraz firmy;
· zdjęcia wykorzystywane w celu zarobkowym;
· zdjęcia wykorzystywane przed podmioty zewnętrzne;
· oraz inne, zinterpretowane przez Organizatora jako praca publikowana.
3.9b. Do udziału w Konkursie dopuszczalne są rozpowszechniane w Internecie
prace, tzn. zdjęcia umieszczane na prywatnych profilach w mediach
społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest itd. oraz blogach.
3.9c. Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace niespełniające warunków
zawartych w punktach 3.9.-3.9b.
3.10. Zdjęcia modyfikowane za pomocą programów komputerowych (za wyjątkiem
retuszu fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty
globalnej, która polepsza jakość, tj. nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność;
konwersji zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię, zastosowania zabiegów ciemni fotograficznej w przypadku zdjęć zrobionych techniką tradycyjną) będą
automatycznie odrzucone z Części Konkursowej. W szczególności zabrania się
stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania
elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
3.11. Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji przysłanych przez uczestników zdjęć.
3.12. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia nadesłane przez Uczestnika
wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych, wystawowych
oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.
3.13. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o udzieleniu nieodpłatnej licencji obejmującej wykorzystanie fotografii na takich polach eksploatacji jak wydawanie, rozpowszechnianie oraz odtwarzanie przesłanych fotografii drukiem oraz za pomocą jakiegokolwiek nośnika (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, CD-Rom itp.) dla celów określonych w p. 3.12
3.13.a. Zgłoszenie zdjęć w kategorii specjalnej równoznaczne jest dodatkowo z udzieleniem zgody na wykorzystywanie zdjęć przez Partnera Specjalnego przy działaniach wizerunkowych i promocyjnych.
3.14. Organizator będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do Utworu w zakresie określonym powyżej w ust. 3.11
3.15. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że utwór stanowi w całości dzieło
oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie
tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz
nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania
fotografii.
3.16. W przypadku każdego użycia fotografii Organizatorowi będzie przysługiwało
prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz          Uczestnika.

 1. CZĘŚĆ KONKURSOWA
  4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu Komisji
  Konkursowej.

4.2. Kryteriami oceny prac przez Komisję Konkursową są:

– walory artystyczne Pracy Konkursowej,

– zgodność fotografii z kategorią w której zostało zgłoszone,
– technika wykonania zgodna z postanowieniami punktu 3.10,
– zgodność Pracy konkursowej z tematem przewodnim XXII edycji, tj.: „Zmysły” oraz oryginalność podejścia do tematu. Interpretacja ta oceniana jest przez Komisję Konkursową jednocześnie podczas obrad

4.3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
składająca się z profesjonalnych i cenionych fotografów. (Skład komisji zostanie
ogłoszony przez organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem)
4.3a. W skład Komisji Konkursowej XXII edycji Konkursu wchodzą:
Marcin Ciepieniak
Tomasz Zienkiewicz
Ksenia Shaushyshvili
4.4. Całkowita pula określona przez organizatora do 12.05.2020r. nie ulegnie zmianie.
4.5. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 15.04-15.05
2020r.
4.6. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie na stronie facebookowej
Konkursu filmu w terminie 22.05.2020r. Wysłanie nagród do zwycięzców nastąpi
do 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
4.7. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany
terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.
4.8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia etapów regionalnych
Konkursu na zasadach określonych w powyższym regulaminie. Miasta, w których
odbędą się etapy regionalne Konkursu zostaną podane na stronie internetowej
Konkursu.
4.8a. Ogłoszenie wyników etapów regionalnych odbędzie się w terminie podanym
przez regionalne oddziały Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz organizacje
współpracujące, jednak nie później niż do 30.04.2020r.
4.8b. O przydziale uczestnika do danego etapu regionalnego decyduje miasto, w którym znajduje się uczelnia, na której studiuje oraz odległość od ośrodków
akademickich, w których odbywają się etapy regionalne. Ostatecznego podziału
dokonuje organizator.
4.8c. Wszystkie prace biorą udział w etapach regionalnych. Wyniki etapów
regionalnych nie wpływają na rozstrzygnięcia w etapie krajowym Konkursu.
4.9. Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa uczelni laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.okfs.pl oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.

 1. CZĘŚĆ WYSTAWOWA

5.1. Zdjęcia, nadesłane przez Uczestników Konkursu, zostaną zaprezentowane
podczas co najmniej jednej wystawy, zorganizowanej w związku z Konkursem.
Termin oraz miejsce wystawy zostaną podane przez Organizatora w terminie do 7 dni przed wystawą.
5.2. Organizator z przyczyn technicznych zastrzega sobie prawo do wywieszenia
jedynie części nadesłanych zdjęć.

 1. NAGRODY
  6.1. Przewiduje się następujące nagrody:
  Grand Prix – laureat zostanie wyłoniony ze wszystkich kategorii konkursowych
  I, II, III miejsce w kategoriach: Portret, Reportaż
  I miejsce w kategorii specjalnej
  6.2. W przypadku serii zdjęć przyznana nagroda może dotyczyć jednego zdjęcia z serii bądź całej serii.
  6.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w postanowieniach punktu
  6.1 wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji
  Konkursowej.
  6.4. Nagrodami XXII edycji Konkursu według kategorii i zajętego miejsca są:
  Grand Prix – Indywidualny warsztat fotograficzny pod przewodnictwem Wojciecha
  Białego (wyceniany na kwotę 700 zł), drukarka Instax Mini Link(522 zł), voucher na 200 zł od firmy Moonylab, 20 wkładów do aparatu marki Instax (56 zł), voucher na ARTIBOOK THREE od firmy Artibo (275 zł); (suma nagród wynosi 1753 zł)
  Kategoria portret:
  I miejsce – voucher na 100 zł od firmy Moonylab, drukarka Instax Mini Link (522 zł), 20 wkładów do aparatu marki Instax (56 zł), voucher na ARTIBOOK FOUR od firmy Artibo (300 zł); (suma nagród wynosi 978 zł)
  II – aparat Instax mini 70 ( 413 zł), voucher na 50 zł od firmy Moonylab, 10 wkładów do aparatu marki Instax (30 zł), voucher na ARTIBOOK TWO od firmy Artibo (220 zł); (suma nagród wynosi 713 zł)
  III – aparat Instax mini 11 (335 zł), voucher na Moonybook od firmy Moonylab (30 zł), 10 wkładów do aparatu marki Instax (30 zł), voucher na ARTIBOOK ONE oraz ARTICARDS od firmy Artibo (100 zł); (suma nagród wynosi 495 zł)
  Kategoria reportaż:
  I miejsce – voucher na 100 zł od firmy Moonylab, drukarka Instax Mini Link (522 zł), 20 wkładów do aparatu marki Instax (56 zł), voucher na ARTIBOOK FOUR od firmy Artibo (300 zł); (suma nagród wynosi 978 zł)
  II – aparat Instax mini 70 ( 413 zł), voucher na 50 zł od firmy Moonylab, 10 wkładów do aparatu marki Instax (30 zł), voucher na ARTIBOOK TWO od firmy Artibo (220 zł); (suma nagród wynosi 713 zł)
  III – aparat Instax mini 11 (335 zł), voucher na Moonybook od firmy Moonylab (30 zł), 10 wkładów do aparatu marki Instax (30 zł), voucher na ARTIBOOK ONE oraz ARTICARDS od firmy Artibo (100 zł); (suma nagród wynosi 495 zł)
 2. ODBIÓR NAGRÓD I ZDJĘĆ
  7.1. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze zwycięzcami i wyróżnionymi najpóźniej 3 dni przed ogłoszeniem wyników w celu poinformowania ich o wygranej.
  7.2. Warunkiem koniecznym do wysłania nagród jest zgłoszenie adresu korespondencyjnego przez zwycięzców w momencie podjętego ze strony Organizatora kontaktu zgodnego z założeniami postanowienia punktu 7.1. Do osób nagrodzonych nagrody zostaną wysłane w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników przez Organizatora. Termin ten zgodny jest z postanowieniem punktu 4.5.
  7.3. W przypadku nie udostępnienia przez zwycięzców danych niezbędnych do wysyłki nagród Organizator umożliwia ich odbiór osobisty w najbliższym oddziale regionalnym danego zwycięzcy w indywidualnym terminie uzgodnionym między Organizatorem a Uczestnikiem.
  7.4. Zdjęcia zgłoszone przez Uczestników Konkursu podlegają zwrotowi po zakończeniu ostatniej wystawy w siedzibie Niezależnego Zrzeszenia Studentów
  Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie lub innych siedzibach NZS wskazanych
  przez organizatora, za wyjątkiem nagrodzonych i wyróżnionych prac. Możliwość
  odbioru prac będzie uzależniona od bezpieczeństwa Uczestników oraz Organizatorów
  w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Informacje o możliwości odbioru prac zostaną
  ogłoszone przez Organizatora w terminie przerwania ograniczeń w funkcjonowaniu
  Uczelni.
  7.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan lub zaginięcie prac po terminie
  odbioru podanym w terminie, który zostanie ogłoszony zgodnie ze spełnieniem się
  warunku zawartego w punkcie 7.4.
  7.6. Po upływie tego terminu nieodebrane prace przechodzą na własność
  Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
  Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
  8.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
  Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
  Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu,
  zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133
  poz. 883).
  8.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.okfs.pl oraz w siedzibie Organizatora.
  8.4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).

  Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach
  przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

8.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.
8.6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.
8.7. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:

 1. Kto będzie Państwa administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych podawanych w deklaracji w czasie rekrutacji jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 162, pok. 64A, 02-554 Warszawa NIP: 521 30 97 121, KRS: 0000105339

 Nasze dane kontaktowe, za pomocą których można się z nami kontaktować:

Adres siedziby stowarzyszenia: al. Niepodległości 162, pok. 64A, 02-554Warszawa

Adres e-mail: nzs@nzssgh.pl

Inspektor Ochrony Danych
Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że można się z nami skontaktować poprzez informacje zawarte powyżej.

 1. Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane?

Danymi osobowymi jakie będą przez nas przetwarzane są tylko dane podane przez Państwa w formularzu, to jest:

 1. Imię i nazwisko uczestnika
 2. Adres email
 3. Miasto
 4. Uczelnia

Dane są podawane dobrowolnie, jednak podanie ich jest konieczne, aby wziąć udział w konkursie.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu umożliwienia przeprowadzenia konkursu, zgłoszenia oraz poddania ocenie prac uczestników, w zakresie promocji konkursu i Administratora, archiwizacyjnym, rozliczeniowym, a także w wypadku formalności wymaganych przez fundatorów nagród.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • 6 ust. 1 lit. c) – w zakresie wymaganym przez przepisy prawne w Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej
 • 6 ust. 1 lit. b) – w zakresie zgłoszenia do konkursu, ocenie prac przez jury, umożliwienia wzięcia udziału w konkursie, dla formalności związanych z przyznaniem nagrody przez fundatora nagród, w zakresie poinformowania laureatów o wynikach
 • 6 ust. 1 lit. f) – w zakresie opublikowania informacji o laureatach, w zakresie wystawienia, opatrzonych imieniem i nazwiskiem, zwycięskich prac konkursowych, w zakresie promocji Administratora i konkursu
 1. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przekazywane jedynie osobom, które zostały wyznaczone, przez Administratora do selekcji zgłoszeń oraz do zasiadania w jury, a także osobom technicznym, które zajmują się techniczną stroną konkursu.
Państwa dane osobowe będą przekazywane osobom lub organom, które Administrator zaprosił do zasiadania w jury.
Państwa dane osobowe będą przekazywane fundatorom nagród w przypadku, gdy zajdzie potrzeba uzupełnienia formalności.
Państwa dane mogą być również przekazane do organów władzy publicznej w przypadku wymaganym przez przepisy prawne.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników w sposób zautomatyzowany, w tym polegającym na profilowaniu.

 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z podanymi danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do:

 1. Zażądania kopii lub dostępu do posiadanych przez nas danych dotyczących Państwa osoby;
 2. Prawo do poprawiania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, które są w naszym posiadaniu lub dotyczące Państwa osoby,
 3. Prawo do bycia zapomnianym to znaczy złożenia (gdy pozwalają na to przepisy RODO) wniosku o usunięcie przechowywanych przez nas danych;
 4. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ,
 5. Prawo do złożenia z sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych gdy dane te przetwarzane są w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych oraz, gdy dane osobowe przetwarzane są ze względu na cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania na tych podstawach

 

 1. Jak długo będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe?

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie przez okres do momentu zakończenia gali finałowej.

Cel archiwizacyjny i rozliczeniowy będzie trwał przez okres 5 lat od momentu wyłonienia laureatów.

 

Sprawdzić inne konkursy
a. zgodność Pracy konkursowej z tematem;

 1. wartość artystyczna Pracy konkursowej;
 2. wartość techniczna Fotografii;
 3. oryginalność podejścia do tematu.
  jakość, oryginalność, kreatywność nadesłanych fotografii,