REGULAMIN XX OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFII STUDENCKIEJ:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Regulamin dotyczy XX Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej, zwanego dalej „Konkursem”.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162, pok. 64A, nr KRS 0000105339, zwane dalej „Organizatorem”.

1.3. Misją Konkursu jest umożliwianie studentom rozwoju w dziedzinie fotografii oraz odkrywanie talentów.

1.4. Konkurs składa się z Części Konkursowej oraz z Części Wystawowej, które będą się odbywały na terenie uczelni wyższych, m.in. w: Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu oraz w innych lokalizacjach ogłoszonych przez Organizatora.

1.5. Konkurs odbywa się w terminie 05.03-31.03.2018 roku.

1.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.5. niniejszego regulaminu, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.okfs.pl.

1.7. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”, znajduje się pod adresem www.okfs.pl.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla studentów oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 28 roku życia. W Konkursie mogą brać udział doktoranci oraz studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni publicznych i prywatnych oraz szkół policealnych.

2.2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.3. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.

2.4. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 1. ZASADY KONKURSU

3.1. Tematem przewodnim XX Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej jest „Światło”.

3.2. Prace nadsyłane są co najmniej w jednej z podanych kategorii:

 • Sceneria,
 • Portret,
 • Reportaż.

3.3. Uczestnik Konkursu może zgłosić w każdej z podanych w pkt. 3.2 kategorii maksymalnie po trzy zdjęcia, jednak w sumie nie więcej niż sześć zdjęć.

3.4. Każde zdjęcie musi być przypisane do jednej z kategorii Konkursu, określonych w punkcie 3.2. niniejszego regulaminu.

3.5. Zdjęcia muszą być dostarczone w formie elektronicznej (obligatoryjnie w formacie JPG o rozdzielczości min. 1024 x 768 albo wyższej) i dołączone przy wypełnianiu elektronicznego formularza.

3.6. Organizator oferuje wydruk zdjęć przesłanych przez uczestników Konkursu w wymiarach 20×30 cm oraz oprawienie ich w sztywne passe-partout o wymiarach nie większych niż 30×40 cm.

3.6a. Uczestnicy Konkursu mogą samodzielnie wydrukować swoje zdjęcia, oprawić je w czarne passe-partout o wymiarach 30×40 cm oraz zamieścić wydruk wypełnionego paska informacyjnego, którego wzór znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Zgłoszenia” i dostarczyć je do najbliższego oddziału regionalnego.

3.6b. Uczestnicy konkursu, którzy chcą by to Organizator wydrukował ich zdjęcia, są zobligowani do uiszczenia opłaty w wysokości 2,99 zł za jedno zdjęcie w postaci przelewu na konto, którego numer otrzymają po zgłoszeniu zdjęć do konkursu.

3.7. Wymagania techniczne dotyczące przesyłanych zdjęć:

 • zdjęcia muszą mieć wymiary 20×30 cm;
 • minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.

3.8. Każdy Uczestnik wypełnia formularz uczestnika Konkursu, znajdujący się na stronie internetowej, w zakładce „Zgłoszenia” w wersji elektronicznej.

3.9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie były wcześniej publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie.  Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy zgłoszonej do Konkursu.

3.9a. Poprzez prace publikowane rozumie się:

 • zdjęcia promujące wydarzenia komercyjne;
 • zdjęcia reklamujące produkty oraz firmy;
 • zdjęcia wykorzystywane w celu zarobkowym;
 • zdjęcia wykorzystywane przez podmioty zewnętrzne;
 • oraz inne, zinterpretowane przez Organizatora jako prace publikowane.

3.9b. Do udziału w Konkursie dopuszczalne są rozpowszechniane w Internecie prace, tzn. zdjęcia umieszczane na prywatnych profilach w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest itd. oraz blogach.

3.9c. Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace niespełniające warunków zawartych w punktach 3.9.-3.9b.

3.10. Zdjęcia modyfikowane za pomocą programów komputerowych (za wyjątkiem retuszu fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość, tj. nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność; konwersji zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię, zastosowania zabiegów ciemni fotograficznej w przypadku zdjęć zrobionych techniką tradycyjną) będą automatycznie odrzucone z Części Konkursowej. W szczególności zabrania się stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.

3.11. Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji przysłanych przez Uczestników zdjęć.

3.12. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia nadesłane przez Uczestnika wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych, wystawowych oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.

3.13. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o udzieleniu nieodpłatnej licencji obejmującej wykorzystanie fotografii na takich polach eksploatacji jak wydawanie, rozpowszechnianie oraz odtwarzanie przesłanych fotografii drukiem oraz za pomocą jakiegokolwiek nośnika (film, kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, CD-Rom itp.) dla celów określonych w punkcie 3.12.

3.14. Organizator będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na korzystanie z praw do Utworu w zakresie określonym powyżej w punkcie 3.12.

3.15. Uczestnik, wysyłając pracę, oświadcza, że utwór stanowi w całości dzieło oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania fotografii.

3.16. W przypadku każdego użycia fotografii Organizatorowi będzie przysługiwało prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych, wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz Uczestnika.

 1. CZĘŚĆ KONKURSOWA

4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu Komisji Konkursowej.

4.2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,

w proponowanym składzie (Organizator zastrzega, że skład może ulec zmianie):

 • Rafał Bojar,
 • Marcin Ciepieniak,
 • Marta Wojtal.

4.3. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i zastrzega możliwość innego podziału nagród niż przewidziany, przy czym całkowita pula określona przez organizatora do 05.03.2018r. nie ulegnie zmianie.

4.4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 13.05-19.05 2018r.

4.5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie Gali Finałowej – uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu w trakcie części Wystawowej w Warszawie, która odbędzie się w terminie 25 maja 2018r.

4.6. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.

4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia etapów regionalnych Konkursu na zasadach określonych w powyższym regulaminie. Miasta, w których odbędą się etapy regionalne Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Konkursu.

4.7a. Ogłoszenie wyników etapów regionalnych odbędzie się w terminie podanym przez regionalne oddziały Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz organizacje współpracujące, jednak nie później niż do 29 kwietnia 2018 r.

4.7b. O przydziale Uczestnika do danego etapu regionalnego decyduje miasto, w którym znajduje się uczelnia, na której studiuje oraz odległość od ośrodków akademickich, w których odbywają się etapy regionalne. Ostatecznego podziału dokonuje Organizator.

4.7c. Wszystkie prace biorą udział w etapach regionalnych. Wyniki etapów regionalnych nie wpływają na rozstrzygnięcia w etapie krajowym Konkursu.

4.8 Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa uczelni laureata wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Organizatora na stronie internetowej www.okfs.pl oraz w inny sposób w ogłoszeniach o Konkursie.

 1. CZĘŚĆ WYSTAWOWA

5.1. Zdjęcia, nadesłane przez Uczestników Konkursu, zostaną zaprezentowane podczas co najmniej jednej wystawy, zorganizowanej w związku z Konkursem. Termin oraz miejsce wystawy zostaną podane przez Organizatora w terminie do 7 dni przed wystawą.

5.2. Organizator z przyczyn technicznych zastrzega sobie prawo do wywieszenia jedynie części nadesłanych zdjęć.

 1. NAGRODY

6.1. Przewiduje się następujące nagrody:

 • Grand Prix – laureat zostanie wyłoniony ze wszystkich kategorii konkursowych;
 • I, II, III miejsce w kategoriach: Sceneria, Portret, Reportaż.

6.2. W przypadku serii zdjęć przyznana nagroda może dotyczyć jednego zdjęcia z serii bądź całej serii.

6.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w postanowieniach punktu 6.1 wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji Konkursowej.

 1. ODBIÓR NAGRÓD I ZDJĘĆ

7.1. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze zwycięzcami i wyróżnionymi najpóźniej 3 dni przed Galą w celu poinformowania ich o wygranej.

7.2. Osoby nagrodzone i wyróżnione odbiorą nagrody podczas uroczystej Gali Finałowej, w czasie której będzie miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu.

7.3. Przy odbiorze nagród konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego status studenta.

7.4. W przypadku nieobecności osób nagrodzonych lub wyróżnionych podczas rozstrzygnięcia Konkursu, przysługuje im prawo do odebrania przyznanych nagród wyłącznie w ciągu 15 dni od ogłoszenia wyników w siedzibie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

7.5. Zdjęcia zgłoszone przez Uczestników Konkursu podlegają zwrotowi po zakończeniu ostatniej wystawy w siedzibie Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, lub innych siedzibach NZS wskazanych przez Organizatora, za wyjątkiem nagrodzonych i wyróżnionych prac. Możliwy będzie jedynie osobisty odbiór prac w dni robocze do 15 czerwca 2018r. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich stan lub zaginięcie po tym terminie.

7.6. Po upływie tego terminu nieodebrane prace przechodzą na własność Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.

8.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

8.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.okfs.pl oraz w siedzibie Organizatora.

8.4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

8.4a. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator.

8.4b. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

8.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

8.6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

8.7. Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator.
the best rolex
luxury watches copy