REGULAMIN XXI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFII STUDENCKIEJ:

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Regulamin dotyczy XXI Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej,
zwanego dalej „Konkursem”.
1.2. Organizatorem Konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoły
Głównej Handlowej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Niepodległości
162, pok. 61A, nr KRS 0000105339, zwane dalej „Organizatorem”.
1.3. Misją Konkursu jest umożliwianie studentom rozwoju w dziedzinie fotografii
oraz odkrywanie talentów.
1.4. Konkurs składa się z Części Konkursowej oraz z Części Wystawowej, które
będą się odbywały na terenie uczelni wyższych, m.in. w: Białymstoku, Gdańsku,
Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Tarnowie oraz we Wrocławiu oraz w innych
lokalizacjach ogłoszonych przez Organizatora.
1.5 Konkurs odbywa się w terminie 4.03.2019– 31.03.2019 roku.
1.6 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu
poza termin określony w pkt. 1.5 niniejszego regulaminu, o czym poinformuje
Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.okfs.pl
1.7. Oficjalna strona internetowa Konkursu, zwana dalej „Stroną Internetową”,
znajduje się pod adresem www.okfs.pl.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Konkurs przeznaczony jest tylko dla studentów oraz doktorantów, którzy nie
ukończyli 28 roku życia. W Konkursie mogą brać udział doktoranci oraz studenci
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, uczelni publicznych i prywatnych oraz
szkół policealnych.
2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.4. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2.5. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych Uczestnika zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm)

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Tematem przewodnim XXI Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Studenckiej
jest „XXI wiek”.
3.2. Prace nadsyłane są w co najmniej jednej z podanych kategorii:
Sceneria
Portret
Reportaż
Ewentualna Kategoria Specjalna organizowana na życzenie Partnera Specjalnego
3.3. Uczestnik Konkursu może zgłosić w każdej z podanych w pkt. 3.2 kategoriach
maksymalnie po trzy zdjęcia, jednak w sumie nie więcej niż sześć zdjęć. W
kategorii specjalnej uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 zdjęcie. Praca z
kategorii specjalnej nie wlicza się do całościowego rachunku 6 zdjęć z
pozostałych trzech kategorii.
3.4. Każde zdjęcie musi być przypisane jednej z kategorii Konkursu, określonych
w punkcie 3.2. niniejszego regulaminu.
3.4.a. Wyjątek stanowi kategoria specjalna, w której forma zdjęcia jest dowolna.
3.5. Zdjęcia muszą być dostarczone w formie elektronicznej (obligatoryjnie w
formacie JPG o rozdzielczości min. 1024 x 768 albo wyższej) dołączone przy
wypełnianiu elektronicznego formularza.
3.6. Organizator oferuje wydruk zdjęć przesłanych przez uczestników konkursu w
wymiarach 20×30 cm oraz oprawienie ich w sztywne passe-partout o wymiarach
nie większych niż 30x40cm.

3.6a. Uczestnicy konkursu mogą samodzielnie wydrukować swoje zdjęcia,
oprawić je w czarne passe-partout o wymiarach 30x40cm oraz zamieścić wydruk
wypełnionego paska informacyjnego, którego wzór znajduje się na stronie
internetowej w zakładce „Zgłoszenia” i dostarczyć je do najbliższego oddziału
regionalnego.
3.6b. Uczestnicy konkursu, którzy chcą by to Organizator wydrukował ich zdjęcia,
są zobligowani do uiszczenia opłaty w wysokości 1zł za jedno zdjęcie w postaci
przelewu na konto, którego numer otrzymają po zgłoszeniu zdjęć do konkursu.
3.7. Wymagania techniczne dotyczące przesyłanych zdjęć:
Zdjęcia muszą mieć wymiary 20x30cm
Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250dpi
3.8. Każdy Uczestnik wypełnia formularz uczestnika Konkursu, znajdujący się na
stronie internetowej, w zakładce „Zgłoszenia” w wersji elektronicznej.
3.9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej
publikowane, ani nie brały udziału w żadnym innym konkursie. Uczestnik
Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne wady prawne pracy
zgłoszonej do Konkursu.
3.9a. Poprzez prace publikowane rozumie się:
· zdjęcia promujące wydarzenia komercyjne;
· zdjęcia reklamujące produkty oraz firmy;
· zdjęcia wykorzystywane w celu zarobkowym;
· zdjęcia wykorzystywane przed podmioty zewnętrzne;
· oraz inne, zinterpretowane przez Organizatora jako praca publikowana.
3.9b. Do udziału w Konkursie dopuszczalne są rozpowszechniane w Internecie
prace, tzn. zdjęcia umieszczane na prywatnych profilach w mediach
społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Pinterest itd. oraz blogach.
3.9c. Organizator ma prawo zdyskwalifikować prace niespełniające warunków
zawartych w punktach 3.9.-3.9b.
3.10. Zdjęcia modyfikowane za pomocą programów komputerowych (za wyjątkiem
retuszu fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty
globalnej, która polepsza jakość, tj. nasycenie, wyostrzenie, kontrast, jasność;
konwersji zdjęć kolorowych na czarno-białe i sepię, zastosowania zabiegów

ciemni fotograficznej w przypadku zdjęć zrobionych techniką tradycyjną) będą
automatycznie odrzucone z Części Konkursowej. W szczególności zabrania się
stosowania zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania
elementów, łączenia kilku fotografii lub zmiany jej oryginalnej kompozycji.
3.11. Organizator zastrzega sobie prawo do preselekcji przysłanych przez
uczestników zdjęć.
3.12. Organizator ma prawo wykorzystywać zdjęcia nadesłane przez Uczestnika
wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. promocyjnych, wystawowych
oraz informacyjnych, z których nie czerpie korzyści majątkowych.
3.13. Zgłoszenie zdjęć jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o
udzieleniu nieodpłatnej licencji obejmującej wykorzystanie fotografii na takich
polach eksploatacji jak wydawanie, rozpowszechnianie oraz odtwarzanie
przesłanych fotografii drukiem oraz za pomocą jakiegokolwiek nośnika (film,
kaseta magnetofonowa, płyta kompaktowa, CD-Rom itp.) dla celów określonych w
p. 3.12
3.13.a. Zgłoszenie zdjęć w kategorii specjalnej równoznaczne jest dodatkowo z
udzieleniem zgody na wykorzystywanie zdjęć przez Partnera Specjalnego przy
działaniach wizerunkowych i promocyjnych.
3.14. Organizator będzie uprawniony do udzielania licencji osobom trzecim na
korzystanie z praw do Utworu w zakresie określonym powyżej w ust. 3.11
3.15. Uczestnik, wysyłając prace, oświadcza, że utwór stanowi w całości dzieło
oryginalne, nie narusza praw autorskich osób trzecich, przepisów o ochronie
tajemnicy państwowej i służbowej, jest wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz
nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na
odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania oraz rozpowszechniania
fotografii.
3.16. W przypadku każdego użycia fotografii Organizatorowi będzie przysługiwało
prawo wykorzystania przesłanych fotografii w celach informacyjnych,
wystawowych i promocyjnych bez konieczności zapłaty wynagrodzenia na rzecz
Uczestnika.

4. CZĘŚĆ KONKURSOWA
4.1. Wszystkie prace przyjęte do Konkursu podlegają głosowaniu Komisji
Konkursowej.

4.2. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
składająca się z profesjonalnych i cenionych fotografów. (Skład komisji zostanie
ogłoszony przez organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem)
4.3. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i zastrzega możliwość innego
podziału nagród niż przewidziany, przy czym całkowita pula określona przez
organizatora do 04.03.2019r. nie ulegnie zmianie.
4.4. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w terminie między 16.04-22.04
2019r.
4.5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie Gali Finałowej –
uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu w trakcie części Wystawowej w Warszawie,
która odbędzie się w terminie 24.05.2019r.
4.6. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmiany
terminów zawartych w punkcie 4. niniejszego regulaminu.
4.7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia etapów regionalnych
Konkursu na zasadach określonych w powyższym regulaminie. Miasta, w których
odbędą się etapy regionalne Konkursu zostaną podane na stronie internetowej
Konkursu.
4.7a. Ogłoszenie wyników etapów regionalnych odbędzie się w terminie podanym
przez regionalne oddziały Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz organizacje
współpracujące, jednak nie później niż do 30.04.2019r.
4.7b. O przydziale uczestnika do danego etapu regionalnego decyduje miasto, w
którym znajduje się uczelnia, na której studiuje oraz odległość od ośrodków
akademickich, w których odbywają się etapy regionalne. Ostatecznego podziału
dokonuje organizator.
4.7c. Wszystkie prace biorą udział w etapach regionalnych. Wyniki etapów
regionalnych nie wpływają na rozstrzygnięcia w etapie krajowym Konkursu.
4.8 Wyniki Konkursu, w tym imię i nazwisko i/lub nazwa uczelni laureata wraz z
ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez
Organizatora na stronie internetowej www.okfs.pl oraz w inny sposób w
ogłoszeniach o Konkursie.

5. CZĘŚĆ WYSTAWOWA

5.1. Zdjęcia, nadesłane przez Uczestników Konkursu, zostaną zaprezentowane
podczas co najmniej jednej wystawy, zorganizowanej w związku z Konkursem.
Termin oraz miejsce wystawy zostaną podane przez Organizatora w terminie do 7
dni przed wystawą.
5.2. Organizator z przyczyn technicznych zastrzega sobie prawo do wywieszenia
jedynie części nadesłanych zdjęć.

6. NAGRODY
6.1. Przewiduje się następujące nagrody:
Grand Prix – laureat zostanie wyłoniony ze wszystkich kategorii konkursowych
I, II, III miejsce w kategoriach: Sceneria, Portret, Reportaż
I miejsce w kategorii specjalnej
6.2. W przypadku serii zdjęć przyznana nagroda może dotyczyć jednego zdjęcia z
serii bądź całej serii.
6.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w postanowieniach punktu
6.1 wynikających ze zmiennej liczby nagród do przyznania oraz decyzji Komisji
Konkursowej.

7. ODBIÓR NAGRÓD I ZDJĘĆ
7.1. Organizator skontaktuje się telefonicznie lub mailowo ze zwycięzcami i
wyróżnionymi najpóźniej 3 dni przed Galą w celu poinformowania ich o wygranej.
7.2. Osoby nagrodzone i wyróżnione odbiorą nagrody podczas uroczystej Gali
Finałowej, w czasie której będzie miało miejsce rozstrzygnięcie Konkursu.
7.3. Przy odbiorze nagród konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego
status studenta.
7.4. W przypadku nieobecności osób nagrodzonych lub wyróżnionych podczas
rozstrzygnięcia Konkursu, przysługuje im prawo do odebrania przyznanych

nagród wyłącznie w ciągu 15 dni od ogłoszenia wyników w siedzibie Niezależnego
Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
7.5. Zdjęcia zgłoszone przez Uczestników Konkursu podlegają zwrotowi po
zakończeniu ostatniej wystawy w siedzibie Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie lub innych siedzibach NZS wskazanych
przez organizatora, za wyjątkiem nagrodzonych i wyróżnionych prac. Możliwy
będzie jedynie osobisty odbiór prac w dni robocze do 15 czerwca 2018r.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich stan lub zaginięcie po tym
terminie.
7.6. Po upływie tego terminu nieodebrane prace przechodzą na własność
Niezależnego Zrzeszenia Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
8.2. Wysłanie zgłoszenia na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu
Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
Uczestnika zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb Konkursu,
zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133
poz. 883).
8.3. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.okfs.pl oraz
w siedzibie Organizatora.
8.4. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu
opublikowania wyników Konkursu oraz przekazania laureatom nagród
konkursowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu
zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr
133, poz. 883 z późn. zmianami).
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie
Organizator.
Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach
przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w
drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w
zakresie związanym z organizacją Konkursu.

8.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, przy czym brak
przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w
Konkursie nagród.
8.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie
znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921
Kodeksu Cywilnego.
8.8 Interpretacji regulaminu dokonuje Organizator